LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019


 

          HELÅRET 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -32 368 (-22 820). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -22 112 (-13 100).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -34 285 (-23 100).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 75 506 (109 792) och soliditeten till 71 (93) %. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 (-1,06) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -22 703 (-13 083). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126).  

         

          OKTOBER - DECEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -10 180 (-6 858). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 571 (-4 348).
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -11 068 (-6 913).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42 (-0,26) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 301 (-3 510). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 5 692 (26 126).
 • Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, lämnade den 6 november 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta samtliga aktier i LightLab till Luci Intressenter AB, mot kontant betalning om 5,00 kronor per aktie.
 • Styrelsen för LightLab Sweden AB rekommenderar senare samma dag, 6 november, enhälligt aktieägarna i LightLab att acceptera erbjudandet från Luci Intressenter AB.
 • I slutet av november tecknade LightLab en avsiktsförklaring med Italienska SAES Getters S.p.A. kring ett möjligt samarbete inom området UV-chip.

   

          HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • I början av januari erhöll LightLab en kreditram om 10 miljoner kronor från Bolagets huvudägare, Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner, med syftet att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov.
 • Luci Intressenter AB offentliggjorde 4 februari slutligt utfall i budet på LightLab. De aktier som lämnats in i erbjudandet till LightLabs aktieägare vid utgången av den förlängda acceptfristen den 31 januari 2020 uppgick, tillsammans med de aktier som redan kontrollerades av Luci Intressenter, till totalt 24 197 486 aktier, motsvarande cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab. 
 • Luci Intressenter AB meddelade i samband med offentliggörandet av slutligt utfall även att de kommer att påkalla tvångsinlösen avseende de återstående aktierna i LightLab och påbörja processen att avnotera LightLabs aktier från Nasdaq First North Growth Market.
 • Nanyang Technological University (NTU) i Singapore och LightLab har kommit överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2024.

 

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2019