LightLab erhåller kreditram från huvudägare


  • LightLab har av Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner erhållit en kreditram om 10 miljoner kronor 
  • Syftet är att säkerställa Bolagets kortfristiga behov av rörelsekapital
  • Utnyttjad kredit plus upplupen ränta skall återbetalas senast 30 juni 2020, alternativt kvittas mot aktier som del i en nyemission i det fall Luci Intressenters erbjudande, som förlängts till och med den 15 januari 2020, inte fullföljs

 

LightLab har erhållit en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen och Gunnar Dellner om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning för Bolaget. Syftet är att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov.

Bolagets huvudägare har beviljat kreditramen mot bakgrund av ovanstående och den förlängda acceptfristen, till och med 15 januari 2020, för Luci Intressenters kontanterbjudande till aktieägarna i LightLab. 

På krediten löper en årlig ränta om åtta (8) procent från och med (och inkluderat) dagen då inbetalningar skett. Utnyttjad kredit plus upplupen ränta skall återbetalas senast 30 juni 2020. 

Om Luci Intressenters erbjudande fullföljs kommer återbetalning av utnyttjad kredit att hanteras inom ramen för det erbjudandet. 

Om Luci intressenters erbjudande inte fullföljs kommer återbetalning av krediten att ske som kvittning mot aktier, som del i en då betydligt större förestående nyemission.  En sådan nyemission skulle i förekommande fall syfta dels till att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital, dels till att omvandla såväl nu aktuell kreditfacilitet som tidigare lån från huvudägarna till nya aktier.

LightLab erhåller kreditram från huvudägare