LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2019


 

          JULI - SEPTEMBER 2019

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-).
  • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 273 (-5 655). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 677 (-3 182).
  • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 740 (-5 722).
  • Eget kapital uppgick till TSEK 86 575 (116 705) och soliditeten till 75 (93)%.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,22) sek.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 702 (-3 909). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 882 (35 081).
  • I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD för LightLab från 1 september 2019

         

          HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, lämnade den 6 november 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i LightLab att överlåta samtliga aktier i LightLab till Luci Intressenter AB, mot kontant betalning om 5,00 kronor per aktie.
  • Styrelsen för LightLab Sweden AB rekommenderar senare samma dag, 6 november, enhälligt aktieägarna i LightLab att acceptera erbjudandet från Luci Intressenter AB.

         

http://www.lightlab.se/investerare/finansiell-information

 

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2019