LightLab Sweden AB (publ)Halvårsrapport, januari-juni 2019


APRIL – JUNI 2019

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
  • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 590 (-5 622). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 048 (-3 257).
  • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 927 (-5 564).
  • Eget kapital uppgick till TSEK 94 314 (122 427) och soliditeten till 83 (94)%. 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (-0,23) sek. 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -4 440 (-2 904). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 902 (44 941).
  • I april tillkännagav LightLab tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten. 
  • I maj inledde LightLab rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av Bolagets UV-teknik

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD för LightLab från 1 september 2019
  • Samtidigt i juli meddelades även att projektet med Midea tagit ytterligare steg framåt och att målet är att kunna utföra återstående tillförlitlighetsprovning under innevarande (tredje) kvartal, innan projektet kan ta nästa steg med order och leverans av förserier.

LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2019