Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:

att  fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

att  överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning,

att  bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,

att  genom omval utse Anders Frisk, Tove Langlet, Göran Seifert och Håkan Wallin samt genom nyval utse Lennart Nilsson till ordinarie styrelseledamöter,

att  nyvälja Anders Frisk till styrelseordförande,

att  styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 250.000 kr och övriga ledamöter ett arvode om 125.000 kr vardera. Vidare upplystes att konsultarvoden på 10.000 kr per dag i förekommande fall kan komma utgå till styrelseledamöter för arbetsinsatser som ligger utanför styrelseuppdraget,

att  slå fast principerna för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020, samt

att  bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent.


Stockholm den 9 maj 2019

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB