LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2019


JANUARI – MARS 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
    
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 325 (-4 685). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 816 (-2 313).
   
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -7 550 (-4 901).
   
 • Eget kapital uppgick till TSEK 102 243 (129 562) och soliditeten till 92 (91)%.
   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 (-0,48) sek.
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 260 (-2 760). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 747 (1 861).
   
 • I mars tecknade LightLab ett samarbetsavtal med italienska SAES Getters S.p.A., ett globalt ledande Bolag inom området avancerade funktionella material. Avtalet innebär att parterna fram till och med 31 augusti 2019 kommer att utvärdera den framtida potentialen för LightLabs produkter för UV-desinfektion med syftet att i ett första steg undersöka möjligheterna till ett långsiktigt närmare samarbete mellan Bolagen.
     

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • I april tillkännagav LightLab tillgängligheten av nya UV-chipprodukter för hållbar och effektiv desinfektion av livsmedel, ytor, luft och dricksvatten. Verifierade UV-chip, utvecklingskort och referenskonstruktioner finns tillgängliga för kunder sedan slutet av april.

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2019