Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018


Skrivrättelsen avser avsaknad av korrekta kontaktuppgifter för Certified Adviser.  

HELÅRET 2018

 •   Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (54).
 •   Rörelseresultatet uppgick till TSEK -22 820 (-17 091). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -13 100 (-7 855). 
 •   Periodens resultat uppgick till TSEK -23 100 (-17 366).
 •   Eget kapital uppgick till TSEK 109 792 (72 282) och soliditeten till 93 (84)%. 
 •   Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,06 (-1,80) sek. 
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -13 083 (-6 958). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 26 126 (4 923).

OKTOBER – DECEMBER 2018

 •   Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (5).
 •   Rörelseresultatet uppgick till TSEK -6 858 (-4 509). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 348 (-2 158). 
 •   Periodens resultat uppgick till TSEK -6 913 (-4 626).
 •   Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,50) sek. 
 •   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 510 (-1 394). 
 •   I november deltog LightLab tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag i den svenska paviljongen på China International Import    Expo (CIIE), vilket var den första publika lanseringen av Bolagets UV-chip på den kinesiska marknaden.
 •   LightLab erhöll från årsskiftet en kreditram om 20 miljoner kronor från Gunnar Dellner, en av Bolagets huvudägare. Syftet med kreditramen är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip skalas upp. 

Skrivrättelse: LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2018