LightLab Sweden AB (publ)Kvartalsrapport 3, juli-september 2018


      JULI – SEPTEMBER 2018

  • LightLab och en division inom Midea Group, Kina, tecknade i juli ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i Mideas vitvaror och hushållsapparater. Ramavtalet följer på den avsiktsförklaring som tecknades mellan Bolagen i februari 2018. 
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).
  • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -5 655 (-4 102). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -3 182 (-1 792). 
  • Periodens resultat uppgick till TSEK -5 722 (-4 155).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,40) sek. 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -3 909 (-1 946). 

      HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • I november deltar LightLab tillsammans med ett antal kända svenska exportföretag i den svenska paviljongen på China International Import Expo (CIIE), vilket är den första publika lanseringen av Bolagets UV-chip på den kinesiska marknaden.

LightLab Sweden AB (publ)Kvartalsrapport 3, juli-september 2018