Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i LightLab


Styrelsens ordförande i LightLab Sweden AB har i enlighet med årsstämmans beslut etablerat en valberedning inför årsstämman 2019, vilken avses hållas den 9 maj 2019. 

Ledamöterna har utsetts av LightLabs två största ägare. Gunnar Dellner har utsett sig själv medan Östersjöstiftelsen utsett Mattias Klintemar. Vidare ingår LightLabs styrelseordförande Torkel Elgh i valberedningen. Dessa aktieägare representerar tillsammans cirka 49 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen har utsett Mattias Klintemar till ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningens ordförande: mattias.klitntemar@ostersjostiftelsen.se.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i LightLab