Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

att överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning,

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,

att genom omval utse Torkel Elgh, Tove Langlet, Göran Seifert och Håkan Wallin samt genom nyval utse Anders Frisk till ordinarie styrelseledamöter,

att omvälja Torkel Elgh till styrelseordförande,

att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 250.000 kr och övriga ledamöter ett arvode om 125.000 kr vardera. Vidare upplystes att konsultarvoden på 7.000 kr per dag i förekommande fall kan komma utgå till styrelseledamöter för arbetsinsatser som ligger utanför styrelseuppdraget,

att slå fast principerna för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019,

att lägga samman bolagets aktier på så sätt att tio (10) aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier samt att ändra § 5 i bolagsordningen på så sätt att antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst
80 000 000, samt

att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent.

Stockholm den 8 maj 2018

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) 

Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB