LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018


JANUARI – MARS 2018

 • I februari tecknade LightLab en avsiktsförklaring med en vitvarudivision inom Midea kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i produkter från den världsledande tillverkaren av bl a konsumentprodukter.

 • I mars genomfördes den företrädesemission som beslutats av extra bolagsstämma 21 februari. Genom företrädesemissionen tillfördes LightLab brutto cirka 67,3 MSEK före emissionskostnader och kvittning av utnyttjad del av den kreditram som beviljades från Östersjöstiftelsen den 8 november 2017 om cirka 10,2 MSEK.

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK - (-).

 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 685 (-4 096). Rörelseresultat före av- och  nedskrivningar uppgick till TSEK -2 313 (-1 821).

 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 901 (-4 149).

 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) sek.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -2 760 (-2 087).

  HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Likviden från nyemissionen reglerades vilken tillförde bolaget likvida medel om netto ca 52 mkr efter kvittning och betalning av emissionskostnader. Aktierna registrerades hos Bolagsverket 10 april 2018.

 • NTU Singapore och LightLab kom överens om att förlänga det existerande avtalet kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2020. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från någon av parterna. 

LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 1, januari-mars 2018