LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2017


HELÅRET 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 54 (4 343).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -17 091 (-9 973). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -7 855 (-1 937). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -17 366 (-10 208).
 • Eget kapital uppgick till TSEK 72 282 (78 648) och soliditeten till 84 (92) %. 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-0,12) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 958 (-2 687). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 923 (10 364).

OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 5 (-).
 • Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 509 (-3 699). Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -2 158 (-1 664). 
 • Periodens resultat uppgick till TSEK -4 626 (-3 749).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,04) sek. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 394 (815). 
 • Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och LightLab kom överens om att förlänga existerande avtal kring forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.
 • LightLab erhöll en kreditram av Bolagets huvudägare Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en större finansieringslösning, där den i januari 2018 föreslagna företrädesemissionen ingår.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • I januari föreslår styrelsen i LightLab en till 90% säkerställd företrädesemission om 74,7 MSEK.
 • I februari tecknar LightLab en avsiktsförklaring med en vitvarudivision inom Midea kring användning av LightLabs UV-teknik för desinfektion av vatten, luft och livsmedel i produkter från den världsledande tillverkaren av bl a konsumentprodukter.

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2017