LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2015


HELÅRET 2015

  • LightLab genomför under första halvåret en förändring av organisation och verksamhetsfokus, bl.a. innefattande byte av VD, förändringar i styrelsesammansättningen, nedläggning av det helägda dotterbolaget i Taiwan, väsentligt minskad kostnadsmassa och en fokusering på UV-reningstillämpningar.
  • Wallenius Water AB går via sitt systerbolag Wallstreet AB in som ny industriell ägare i LightLab och Wallenius Waters VD väljs på årsstämman in som ny styrelseledamot.
  • Östersjöstiftelsen och ytterligare två investerare tecknar vid halvårsskiftet konvertibler i LightLab för sammanlagt 6 mkr. De konvertibla lånen kvittas senare mot B-aktier, i samband med de emissioner som genomförs under fjärde kvartalet.

OKTOBER – DECEMBER 2015

  • Ett licens- och utvecklingsavtal tecknas med Wallenius Water som resulterar i Bolagets första kundintäkter. 
  • Bolaget informerar om ljusextraktionstekniken, en ny potentiell affärsmöjlighet baserad på LightLabs nanoteknik.
  • LightLab genomför en företrädesemission om 31,8 mkr samt en riktad emission där betalning sker genom kvittning av ett konvertibelt lån. I företrädesemissionen, som övertecknas, tillförs Bolaget 26,6 mkr där konvertibla lån om totalt cirka 5,2 MSEK inklusive ränta, kvittas som en del av emissionslikviden.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • LightLab beviljas Almis tillväxtlån för innovativa små och medelstora företag om 4,5 mkr.

LightLab Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2015