LightLab Sweden AB genomför förändring av organisation och verksamhetsfokus


LightLab Sweden AB (LightLab) informerar om att bolaget genomför en organisationsförändring med syfte att effektivisera och fokusera verksamheten inom ramen för pågående samarbeten och projekt. Som en del av förändringen pågår även en kostnadsöversyn för att väsentligt minska kostnadsmassan utan att negativt påverka bolagets insatser inom pågående projekt.

Bolagets huvudsakliga aktiviteter kommer efter genomförd förändring att koncentreras till två huvudområden och projekt:

 • Industriella applikationer , där bolaget idag tillsammans med Wallenius Water AB genomför ett samarbete för att utveckla kvicksilverfria UV-lampor för kemikaliefri vattenrening baserade på LightLabs teknologiplattform EEE Light®. Den första milstolpen i detta samarbete är att under första halvåret i år utvärdera prestandan i en framtagen lampprototyp. Resultatet från denna prestandautvärdering avgör de fortsatta aktiviteterna för samarbetet.

 • Samarbete med Nanyang Technological University i Singapore (NTU) inom lågenergibelysning . Bolaget har efter utvärdering konstaterat att målet att nå 55 lumen per watt för det egna utveckling sarbetet inom allmänbelysning inte har uppfyllts inom den planerade tidsramen. Huvudorsaken är svårigheter kopplade till ljuspulvrets beläggning och ljusextraktion, dvs ljuspulvrets förmåga att generera ljus när det träffas av elektroner. Bolaget har därför kommit till slutsatsen att det inte är ekonomiskt försvarbart att på egen hand fortsätta arbetet på detta område.

  Istället kommer bolagets resurser för allmänbelysning uteslutande att användas i LightLabs samarbetsprojekt med NTU, med dess resurser i världsklass. Även det behov av kunskapsutbyte som finns med bolagets tekniksamarbetspartners, Xiamen Topstar, Yixing Silver Mile och Tailorlux kommer att användas i projektet med NTU. Syftet med samarbetet är att vidareutveckla bolagets teknikplattform med mål att ta fram en kostnadseffektiv produkt med högre energieffektivitet i lumen per Watt jämfört med bolagets tidigare mål. NTU, med bland annat stark kompetens inom ljuspulvrets beläggning och ljusextraktion , har efter en initial utvärdering varit positiva till potentialen i LightLabs teknikplattform för lågenergibelysning.

Bolaget genomför även en översyn hur verksamheten i ovanstående projekt skall organiseras. Ett alternativ som utvärderas är att bolagisera verksamheterna till självständiga dotterbolag vilket bland annat skulle göra det enklare att synliggöra värden i projekten.

Som en del av ovanstående förändring har styrelsen och VD Jan-Erik Lennefalk gemensamt beslutat att han kommer att avsluta sitt uppdrag som VD för bolaget från och med dagens datum. Till ny tf VD har Johan Tingsborg utsetts. Styrelsens ordförande Jan Rynning kommenterar:

”Vi tackar Jan-Erik för hans engagemang och de värdefulla insatser han har bidragit med under sina år som VD för LightLab. Vi är även tacksamma att kunna trygga kontinuiteten i ledarskapet av bolaget genom att hälsa Johan välkommen i sin nya roll”

Bolaget avser att inom kort informera marknaden ytterligare om detaljer avseende ny struktur och kostnadsbesparingar enligt detta pressmeddelande så snart detta arbete har avslutats och beslut har fattats.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Jan Rynning, Ordförande
Tel: +46 (0)703 51 00 05

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: +46 (0)730 80 49 59
E-post: info@lightlab.se

Ytterligare information om pågående projekt och samarbeten

Industriella applikationer – Kemikaliefri vattenrening via kvicksilverfria UV-lampor

LightLab har konstaterat att det finns kommersiell potential och intresse för bolagets teknikplattform avseende industriella applikationer. För närvarande genomför bolaget ett samarbetsprojekt med Wallenius Water AB för att utveckla kvicksilverfria UV-lampor för kemikaliefri vattenrening. Den första milstolpen i detta projekt är att under första halvåret i år utvärdera en framtagen prototyps prestanda.

Marknaden för UV-desinfektion som förutom vattenrening även omfattar rening av luft, livsmedel och ytmaterial beräknas idag vara värd mer än 1 miljard USD med en uppskattad långsiktig årlig tillväxttakt på ca 15 %. En hög andel av denna marknad torde kunna adresseras med de kritiska komponenter som bolaget kan tillhandahålla för ett UV-desinfektionssystem. Huvudskaliga trender och drivkrafter på marknaden är:

 • UV-desinfektion har många fördelar jämfört kemikaliebaserad vattenrening då det är ett miljövänligt alternativ, är mer effektivt mot vissa mikroorganismer, är en mer kostnadseffektiv lösning samt är enklare och säkrare att hantera;

 • ökad efterfrågan på vatten i den utvecklade delen i världen;

 • ökad grad av förorening av vatten och ökat behov av rent dricksvatten i världen;

 • den snabba globala industrialiseringen, och

 • ökad takt i forskning och innovation tillsammans med strängare krav och regelverk för rening av vatten och luft.

Marknaden kännetecknas av ett relativt stort antal aktör, såväl små som stora företag i värdekedjan, innefattande allt från utvecklingsbolag till större installatörer av kompletta system. På grund av den relativt hårda konkurrensen på denna marknad är det nödvändigt för systemleverantörer att kontinuerligt arbeta med att skapa ett unikt och tydligt produkt- och tjänsteerbjudande. Detta behov har i sin tur skapat en möjlighet för LightLab att i ett samarbetsprojekt utveckla en UV-lampa som ett alternativ till den i dag helt dominerande tekniken med kvicksilverbaserade lampor.

Effektiv desinfektion via UV-lampor sker i våglängdsområdet 200 till 280 nanometer, det s.k. UVC-området. Det har hittills visat sig vara en utmaning att med LED-tekniken skapa en effektiv UV-lampa inom UVC-området, vilket också styrks av att dess andel av marknaden är i det närmaste obefintlig. Bolagets bedömning är därför att det finns en mycket god marknadspotential för en utvecklad UVC-lampa baserad LightLabs teknikplattform, där fördelarna kan summeras enligt nedan:

 • Lägre kostnad jämfört med dagens kvicksilverbaserade lampor

 • Lägre driftskostnader då en UVC-lampa baserad på bolagets teknik kan slås av och på utan fördröjning

 • Ett kvicksilverfritt alternativ enligt den efterfrågan och behov som finns från olika intressenter på marknaden

 • Ökad möjlighet till olika former på lampan, jämfört med dagens rörformade lampor, för att förbättra reningseffektiviteten i en mångfald av tillämpningar

Samarbete med NTU Singapore inom lågenergibelysning

Arbetet med utvecklingen av teknikplattformen för allmänbelysning har under januari utvärderats. Målet för 2014 var att nå en nivå på 55 lumen per watt. Betydande framsteg har gjorts under året men mätningar och analys visar att målet inte har nåtts. Huvudorsak är svårigheter kopplade till beläggning av, och ljusextraktion från, ljuspulvret. Bolaget har därför beslutat att lägga ner det egna arbetet inom allmänbelysning då det inte anses vara ekonomisk försvarbart att driva det vidare i egen regi, nu när bolaget har tecknat avtal med NTU, med dess kunskap och resurser i världsklass.

Det finns stora värden i LightLabs teknik. Värdena ligger i kunskap och IP och framförallt i bolagets katod (den halvledarbaserade nanostrukturerade elektronemittern). Bolagets resurser för allmänbelysning kommer som en följd av ovanstående fortsättningsvis att allokeras till LightLabs samarbete med NTU i Singapore. Samarbetet syftar till att vidareutveckla teknikplattformen för att skapa en ljuskälla med högre effektivitet i lumen per Watt för allmänbelysning och till en lägre kostnad än dagens alternativ, inklusive LED. Ett av NTUs viktiga bidrag i samarbetet är dess kompetens inom beläggning av och ljusextraktion från ljuspulvret.

LightLab Sweden AB genomför förändring av organisation och verksamhetsfokus