Möjligheter till licensinintäkter föranleder ändrade redovisningsprinciper


LightLabs lansering av ett licensprogram för EEE Light Technology i december 2013 samt Bolagets ökade satsningar på försäljning bedömer styrelsen kommer att ge positiva resultat under 2014. Det har föranlett styrelsen att se över Bolagets redovisning av kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Hittills har samtliga sådana kostnader resultatförts och därmed inte kapitaliserats i form av en tillgångspost i Bolagets balansräkning.  

Styrelsen i LightLab har i samråd med revisor beslutat att Bolaget ska ändra principerna för redovisningen av immateriella tillgångar från och med verksamhetsåret 2013 och övergår därmed till att aktivera sina kostnader för FoU enligt rekommendationer publicerade av Bokföringsnämnden.

Ändrade uppskattningar och bedömningar
Från och med den 1 januari 2013 tillämpas aktivering av forsknings- och utvecklingsarbete i enlighet med riktlinjer beskrivna i BFN R1 för samtliga delar av Bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt. Bolaget avser göra omräkningar av redovisningen för 2012 vilket kommer att påverka redovisning av eget kapital för 2012 och 2013. Inga omräkningar sker för tidigare perioder.

Bokslutskommunikén 2013
I LightLabs bokslutskommuniké för 2013 som publiceras den 20 februari 2014 redovisas övergripande omräkningen av 2012 och 2013 års resultat och redovisning av eget kapital samt effekter på Bolagets redovisade resultaträkningar samt balansräkningar per 31 december 2012 och 2013.

Möjligheter till licensinintäkter föranleder ändrade redovisningsprinciper