Kallelse till extra bolagsstämma I Lightlab Sweden AB (publ)


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 mars 2013 kl. 13.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 februari 2013,

dels      senast torsdagen den 28 februari 2013 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande, antingen skriftligen till LightLab Sweden AB, Att: Jan-Erik Lennefalk, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm; per e-post info@lightlab.se ; per telefon +46 (0)8 442 05 50 eller per fax +46 (0)8 5025 65 00, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav. I förekommande fall önskas även uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.lightlab.se och kan skickas till aktieägare som så begär.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 27 februari 2013, då sådan införing senast måste vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING                            

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om sammanläggning av aktier
  9. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
  10. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7: Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår en ändring av gränserna avseende aktiekapitalet och det antal aktier som kan emitteras enligt bolagsordningen, för att möjliggöra en sammanläggning av stamaktier och nedsättning av aktiekapitalet.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5 följande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2.000.000 och högst 8.000.000.

Punkt 8: Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier, varigenom 100 aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Kvotvärdet kommer till följd av denna åtgärd att öka från 0,02 kronor per aktie till 2 kronor per aktie.

Innehavare av aktier vars innehav inte är jämnt delbart med 100 kommer att tillskjutas erforderligt antal aktier (så kallade överskjutande aktier) så att innehavet blir delbart med 100.

Styrelsen föreslås besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, som beräknas till torsdagen den 14 mars 2013. Det innebär i så fall att från och med tisdagen den 12 mars 2013 handlas LightLabs B-aktier till sin nya aktiekurs, som i teorin ska vara 100 gånger högre än föregående handelsdag. Sista dag för handel i LightLabs B-aktie före sammanläggningen är i så fall måndagen den 11 mars 2013. Distribution av vp-avier avseende sammanläggningen kommer då att ske genom Euroclear Sweden AB med början måndagen den 18 mars 2013.

För aktieägare i bolaget vars aktieinnehav är förvaltarregistrerat hos en bank eller annat värdepappersbolag, kommer aktieinnehavet efter sammanläggningen att hanteras enligt respektive förvaltares rutiner. Aktieägare i bolaget vars aktieinnehav är förvaltarregistrerat rekommenderas att ta kontakt med sin förvaltare.

Punkt 9: Nedsättning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att sätta ned bolagets aktiekapital med 3 606 559,92 kronor.

Aktiekapitalminskningen föreslås ske utan indragning av aktier. Kvotvärdet för aktierna i bolaget kommer därmed att minskas från 2 kronor per aktie efter sammanläggningen i punkt 8 till 1 krona per aktie. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer bolagets aktiekapital efter genomförd nedsättning att uppgå till 3 606 559,92 kronor. Nedsättningen sker för förlusttäckning enligt den fastställda balansräkningen.

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för kallelsen finns totalt 360 655 992 aktier varav 15 000 aktier av serie A och 360 640 992 aktier av serie B. Det finns totalt 360 805 992 röster i bolaget.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR SAMT HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som avser bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Fullständigt förslag till beslut, fullmaktsformulär, liksom övriga handlingar inför stämman, hålls tillgängliga på bolagets kontor, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.lightlab.se , fr.o.m. den 19 februari 2013 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2013

Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma I Lightlab Sweden AB (publ)