LightLab Sweden ABs företrädesemission tecknad till 75 procent


LightLab Sweden AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget 25,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löpte ut den 19 december 2011 och sammanräkningen utvisar att emissionen tecknats till 75 procent.

Styrelsen i LightLab Sweden beslutade den 25 november 2011, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 15 november 2011, om en nyemission av högst 81 438 450 aktier av serie B. Teckningskursen sattes till 0,42 kr per aktie och teckningstiden var 5 - 19 december 2011. Emissionen var garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser upp till 75 %.

Genomförd sammanräkning visar att 46,8 procent av aktierna (motsvarande ca 16,0 MSEK) tecknades med stöd av företrädesrätt och 1,0 procent (motsvarande ca 0,3 MSEK) tecknades utan företrädesrätt. Resterande del, motsvarande 27,2 procent av emissionen eller ca 9,3 MSEK, har tecknats med stöd av emissionsgaranti.

Styrelsen har igår beslutat om tilldelning för tecknare utan företräde. Dessa kommer att erhålla avräkningsnota med betalningsinstruktioner. Samtliga tecknare har erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 12 215 767,40 kr och uppgår därefter till 18 032 799,60 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 90 163 998 varav 15 000 av serie A och 90 148 998 av serie B.

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen har varit Erik Penser Bankaktiebolag.

LightLab Sweden ABs företrädesemission tecknad till 75 procent