Kommuniké frånN LightLab Sweden AB:s (publ) extra bolagsstämma 2011-01-03


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, höll extra bolagsstämma måndagen den 3 januari 2011, klockan 17.00, i Stockholm. På stämman höll VD Jan-Erik Lennefalk ett anförande och stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bland annat innebärande följande:

VD:s anförande
Jag kom i kontakt med LightLab under försommaren i samband med LightLabs förändringsarbete. Mitt första intryck var att teknologin som utvecklats under lång tid var intressant, att bolaget har ett omfattande industriellt nätverk och att detta nätverk även innefattar ledande universitet i Asien och i Sverige. Min samlade bedömning var och är fortfarande att bolaget är mycket aktivt och att bolaget har stora möjligheter att lyckas i sin ansträngning. Våra medarbetare är passionerade och det krävs för att lyckas!

Min bakgrund är att jag alltid varit intresserad av innovationer samt ny teknologi och detta intresse har varit en röd tråd genom mina tidigare befattningar under mer än 30 år i elektronikindustrin. Den teknologi som LightLab utvecklat under lång tid är mycket spännande, men det återstår en hel del arbete och utveckling innan vi kan kommersialisera den som en ny belysningsteknologi.

Jag har, och säkert flera av er här idag, noterat att det pågår stora förändringar inom belysningsbranschen. Vi kommer från en tid där glödlampan dominerat alla belysningssegment till en tid där den nu är under utfasning. Samtidigt höjs röster om energilampans negativa miljöegenskaper. Ingen gillar kvicksilver. Marknadens aktörer ser ett nytt behov växa fram där ersättningslösningar för lampor och lysrör blir allt viktigare. Många innovativa lösningar introduceras i snabb takt av nya leverantörer och vi vänjer oss vid en marknad i förändring där både glödlampor och lågenergi lampor ersätts av ny teknologi i allt högre tempo. Inom belysningsområdet så har bilindustrin, som ett exempel, snabbt ersatt glödlampor med ny teknologi för strålkastarbelysning och instrumentbelysning de senaste åren. Ett annat marknadsområde i stor förändring är mobiltelefonmarknaden. Mobiltelefontillverkarna måste ständigt ta fram ny teknologi för att kunna möte kundernas krav på funktionalitet och det har öppnat vägen för helt nya spelare som var okända för bara några år sedan. Existerande leverantörer måste vårda varumärket och samtidigt anpassa sig till helt ny teknik för att överleva. Vi bedömer att belysningsområdet kommer vara under lika stark förändring under lång tid som ett resultat av stark teknologiutveckling, miljökrav och olika regleringar från politiker. Ett exempel, som ni säkert har noterat, är att det inte längre går att köpa matta 75 W glödlampor.

LightLabs belysningsteknologi, fältemission samt katodluminescens, baseras på industriellt väl kända principer. Dessa principer ligger till grund för en bred teknologiutveckling och mer specifikt så fortsätter utvecklingen på ett intressant sätt inom LightLabs affärsområde, belysningsteknologi. Denna marknad i förändring med miljömedvetna slutkunder ger LightLab goda möjligheter med den miljöteknologi vi utvecklar.

Vi löser flera viktiga problem genom att införa en kvicksilverfri belysningslösning som undviker sällsynta jordartsmetaller samtidigt som vi uppfyller viktiga belysningskrav på livslängd och energieffektivitet. När en ny teknologi introduceras så måste den dessutom vara billig att massproducera. När vi introducerar vår ZnO baserade katod så möjliggör vi en billigare massproduktion. En ny generation lyspulver utvecklad för TV industrin kommer att öka livslängden. Denna utveckling var inte självklar för 12 månaders sedan och utvecklingen av lyspulver och av katoden under 2010 utgör stora framsteg .

LightLab och Vattenfall har under en tid haft ett bra marknadssamarbete och det har varit värdefullt för oss. Vi hade planerat att fortsätta samarbetet under 2011. Men Vattenfalls strategiska förändring som vi inte kan påverka förändrade förutsättningarna för vårt samarbete under slutet av december. Det påverkar inte vår teknologiutveckling negativt utan tvärtom, vi fokuserar mer på industrialiseringen av teknologin än tidigare.

LightLab befinner sig i en fas där vi förbereder bolaget för en kommersialisering. Vi har därför knutit 3 nya erfarna medarbetare till bolaget under hösten och jag har dialog med andra erfarna personer som vi avser att knyta till bolaget under 2011.

Under hösten har vi arbetat oförtrutet på att förbättra egenskaperna på våra prototyper, den sfäriska lampan såväl som den cylindriska lampan, “lysröret”. Den platta lampan har ännu inte nått hela vägen fram till det mål som vi tidigare kommunicerat och tidsbestämt. Vi ska inte glömma bort att den teknologi vi utvecklar är avancerad, att problem uppstår. Det är en naturlig del i en teknologiutveckling. Vår prototyp är under utveckling och vi kommer att nå målet.

Vi har under hösten tagit fram nya lampstrukturer, introducerat nytt material (ZnO) i katoden samt påbörjat introduktionen av nästa generations lyspulver. Detta kommer sammantaget att ge flera marknadsmöjligheter, lägre tillverkningskostnader för producenterna, förenklad produktion och längre livslängd. Detta är vad vi vill fortsätta att utveckla.

  • Vi har nått en effektivitet på 85lm/w sedan tidigare och vi arbetar intensivt för att kunna hålla denna nivå i en produktionsmiljö
  • Vi arbetar med att utveckla systemteknologin för att nå våra mål på över 10000timmars livslängd under 2011. När vi når den nivån, som vi bedömer är nödvändig för en bred kommersialisering, så har vi en fullgod teknologi för många belysningsapplikationer.

Vi har under hösten utrustat våra labb såväl i Göteborg såväl som i Taiwan med en utrustning som gör det möjligt att mäta, utvärdera och att systematiskt utveckla egenskaperna i vår teknik. Vi ska säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten . För att underlätta detta söker styrelsen aktieägarnas mandat idag.

LightLabs mål är att utveckla en belysningsteknologi som är både kostnadseffektiv och miljövänlig. Vår katodteknologi har rönt stort intresse hos våra partners och vi kommer att inleda provleveranser av katoder till Tatung under våren, i enlighet med det pressmeddelande som vi skickat ut idag. Tatung är ett stort Taiwanesiskt bolag med stort kunnande inom fältemissionsteknik och som LightLab har flera olika beröringspunkter mot. Jag hoppas kunna öka aktiviteten i vårt samarbete under 2011!

Teknikutvecklingen fokuseras på att nå marknadskraven på tillräckligt lång livslängd, hög kvalitet i tillverkningsprocessen samt låga kostnader i produktionen. Utmaningen är att nå 10000timmars livslängd samt en god energieffektivitet på 85lm/w i en produktionsmiljö.

Vi ska industrialisera vår teknologi och jobba med drivelektroniken samt fortsätta att patentskydda vår teknologi på viktiga områden. Vi har meddelat marknaden idag att vi lämnat in två patentansökningar. En som bidrar till ytterligare förbättrad ljuseffektivitet och ökad livslängd samt en ansökan som handlar om hur man optimerar relationen mellan ljuskällan och drivenheten för att få bästa ljuseffektivitet och livslängd för den kompletta belysningslösningen.

Vårt övergripande mål är att åstadkomma en liten effektiv och billig lösning.

Vi fokuserar våra ansträngningar på belysningsteknologin och på nära samarbete med ett fåtalpartners.

LightLab är ett spännande företag som utvecklar produkter med potential att möta omvärldens krav på miljövänlig teknologi. Vår ambition är i kraft av miljövänlig belysningsteknologi också kunna bli en ledande aktör av kostnadseffektiva lösningar för framtidens belysning.

LightLab är ett forsknings- och utvecklingsföretag, som genom sina aktieägare tillförts de resurser som möjliggjort att vi kunnat genomföra allt det arbete som lett oss till dagens position. Bolaget hade inte kunnat existera utan sina aktieägare. Bolagets styrelse, söker vid dagens stämma aktieägarnas mandat att lösa bolagets behov av framtida kapitalförsörjning.

Jag ber om aktieägarnas fortsatt förtroende för LightLab i arbetet att utveckla vår vision som är att bli en ledande leverantör av miljövänliga belysningsteknologier baserat på fältemissionsteknologi.

Tack!

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 1.250.000 kr och högst 5.000.000 kr till att vara lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr samt att bestämmelsen om antalet aktier (§ 5) ändras från att vara lägst 6.250.000 och högst 25.000.000 till att vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. Vidare beslutades att bestämmelsen om tid för kallelse till bolagsstämma i § 8 första stycket utgår eftersom tid för kallelse följer av lag och att § 8 andra stycket ändras från nuvarande lydelse till ny lydelse enligt följande: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.”

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt skall vara villkorat av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft och således att föreslagen ändring är förenlig med aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utöver redan beslutat emissionsbemyndigande, fatta beslut om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen
LightLab Sweden AB (publ)

Kommuniké frånN LightLab Sweden AB:s (publ) extra bolagsstämma 2011-01-03