Delårsrapport januari - juni 2009


LightLab Sweden AB (publ)

Delårsrapport januari - juni 2009

  • Utvecklingsavtal tecknades under våren med Tak-Lin’s Electronics Corp.
  • LightLabs aktie och teckningsoptioner noterades i februari på Nasdaq OMX First North.
  • Under mars månad konstaterades att utvecklingen inte hade nått de uppsatta målen. Ansträngningar påbörjades omgående för att skapa klarhet kring de frågor som uppkommit.
  • En nyemission med företräde för befintliga aktieägare tillförde ca 11 Mkr före emissionskostnader.
  • Resultatet för perioden uppgick till - 8,3 (- 5,8) MSEK
  • Likvida medel per 30 juni uppgick till 7,5 (13,9) MSEK

Läs rapporten i sin helhet i PDF format