Valberedningens Förslag


Den av 2008 års årsstämma i LightLab Sweden AB tillsatta valberedningen lämnar härmed följande förslag inför årsstämman den 9 juni 2009:

Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås advokat Gunnar Mattsson.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande:
150 000 kr. till ordföranden och 75 000 kr. till ordinarie ledamöter, vilket är oförändrade nivåer. Till anställd styrelseledamot utgår icke styrelsearvode. Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av Erik Åsbrink, Jan-Olof Hersler, Björn Karlsson, Christer Lindberg och Bo Madsen. Nyval föreslås av Björn Varnestig och Kristina Fahl. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Åsbrink. Matilda Dahl har avböjt omval.

Björn Varnestig har lång erfarenhet av innovationsdrivna företag i olika branscher, som investerare, styrelseledamot och operativt ansvarig. Han har också varit chef för det statliga företaget Innovationsbron Stockholm AB med uppgift att kommersialisera högskolebaserade innovationer. Han har varit adjungerad till LightLabs styrelse sedan augusti 2008.

Kristina Fahl, jurist, har under många år arbetat med styrelsearbete i noterade och onoterade bolag främst inriktat mot utveckling och kapitalisering av forsknings- och tillväxtföretag. Hon har stor erfarenhet från den finansiella sektorn, bl.a. inom bank och fondkommission.

Punkt 12: Omval föreslås av PricewaterhouseCoopers AB med Bertil Johanson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att Per-Olof Edin (ordförande), Ronnie Berggren och Bertil Lindahl utses att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen föreslås tillträda sitt uppdrag omedelbart. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras genast.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut: (a) förslag till styrelseordförande, (b) förslag till övriga styrelseledamöter, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till revisorsarvode, (e) förslag till ordförande på årsstämman samt (f) förslag till valberedning alternativt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs hela pressmeddelandet i PDF format