Rättelse: omräknad teckningskurs i utestående teckningsoptioner


Med anledning av tidigare kommunicerad information kring utestående teckningsoptioner och omräkningen av teckningskurs m.m. som gjordes i samband med den nyligen avslutade företrädesrättsemissionen görs följande rättelse:

Den omräknade teckningskursen efter genomförd företrädesemission uppgår till 16,91 SEK per nytecknad aktie och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1,48 aktier av serie B. Före omräkning uppgick teckningskursen till 25,00 SEK per nytecknad aktie och en (1) teckningsoption berättigade till nyteckning av en (1) aktie av serie B. Vid fullt utnyttjande avsamtliga utestående 734.185 teckningsoptioner tillförs LightLab en emissionslikvid om ca. 18,4 MSEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 1 juli 2009 – 30 september 2010.

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-Format