LightLabs nyemission övertecknad med 62%


LightLab Sweden AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, som tillför bolaget ca 11,0 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löpte ut den 8 maj 2009 och totalt tecknades aktier för ca 17,9 MSEK. Detta innebär att emissionen har övertecknats med ca 6,9 MSEK vilket motsvarar ca 62 %.

En extra bolagsstämma i LightLab Sweden beslutade den 14 april om en nyemission av högst 4 405 112 B-aktier. Teckningskursen sattes till 2,50 kr per aktie.

88 % av aktierna (motsvarande ca 9,7 MSEK) tecknades med stöd av företrädesrätt och 6 % (motsvarande ca 0,65 MSEK) tecknades med subsidiär företrädesrätt. Resterande 6 % (motsvarande ca 0,65 MSEK) fördelas till tecknare som tecknat utan företräde och som enligt beslut av styrelsen ska erhålla tilldelning. Dessa kommer att få avräkningsnota med betalningsinstruktioner tillsänt. De tecknare som inte erhåller tilldelning meddelas inte. Slutlig fördelning mellan teckning med och utan företrädesrätt kan komma att justeras något vid den slutliga sammanräkningen.

”Det är en stor framgång för LightLab att ha fått det stöd som aktieägarna har visat. Trots det kärva ekonomiska läget har vi lyckats attrahera de resurser som krävs för fortsatt utveckling av vår energisparlampa” säger Bo Madsen, VD LightLab Sweden, i en kommentar.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 881 022,40 kr och uppgår därefter till 1 762 044,80 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 8 810 224, varav 15 000 av serie A och 8 795 224 av serie B.

I samband med den genomförda nyemissionen har villkoren för utestående teckningsoptioner TO2 omräknats enligt optionsvillkoren. Ny teckningskurs är 16,91 kr och varje TO2 berättigar till teckning av 1,48 nya B-aktier. Detta motsvarar en teckningskurs om 11,43 kr per aktie.

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF format