Kallelse till årsstämma


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 juni 2009, klockan 15.00, på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 2 juni 2009,

dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast torsdagen den 4 juni 2009, klockan 16.00, på adress: Advokatfirman Lindahl, Att: Gunnar Mattsson, Box 1203, 751 42 Uppsala, per telefax 018 –14 46 79 eller per e-post gunnar.mattsson@lindahl.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 2 juni 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Ärenden
 1. Öppnande av bolagsstämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören Bo Madsen.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 11. Val av styrelse.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om valberedning.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut avseende villkorad ändring av bolagsordningen
 16. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
 17. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering.
 18. Avslutande av bolagsstämman.

Beslut om arvoden, val av styrelse och val av revisor samt beslut om valberedning (punkterna 10 - 13 ovan)
Valberedningen har vid tidpunkten för denna kallelse inte presenterat något förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkten 14 ovan)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning för bolaget, innebärande (i) att bestämmelsen om bolagets aktiekapital (§ 4) ändras från att vara lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr till att vara lägst 1.250.000 kr och högst 5.000.000 kr, samt (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i bolaget (§ 5) ändras från att vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000 till att vara lägst 6.250.000 och högst 25.000.000.

Beslut avseende villkorad ändring av bolagsordningen (punkten 15 ovan)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagsordningen § 8 andra stycket ska ha följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri". Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 15 ska vara villkorat av att ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, innebärande att den föreslagna lydelsen av §8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande (punkten 16 ovan)
Beslut om att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 1.000.000 aktier tillkommer.

Beslut enligt punkterna 14, 15 och 16 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 kommer hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.lightlab.se från och med den 26 maj 2009. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Saltsjöbaden i maj 2009
Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

Läs kallelsen i sin helhet i PDF format