Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) kallar till extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission


Extra bolagsstämma med företrädesemission

Sedan i höstas har styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) undersökt möjligheterna att förstärka bolagets kapital. Den rådande finanskrisen har försvårat detta arbete. Styrelsen räknar inte med att bolagets teckningsoptioner av serie 1 (som löper ut den 31 mars 2009 och berättigar till teckning av nya aktier av serie B för 19 kronor per aktie) kommer att leda till teckning av aktier.

Mot denna bakgrund kommer styrelsen inom kort att kalla till en extra bolagsstämma, som äger rum den 14 april 2009. I kallelsen finns förslag om en företrädesemission riktad till denuvarande aktieägarna. De huvudsakliga villkoren föreslås bli följande:

Varje befintlig aktie berättigar till förvärv av en ny B-aktie, sammantaget 4 405 112 nya Baktier. Teckningskursen för en ny aktie är 2 kronor 50 öre. Vid full teckning tillförs bolaget 11 012 780 kronor före emissionskostnader. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 21 april 2009. Teckningsperioden pågår mellan den 24 april och 8 maj 2009.

Fem av de största aktieägarna och ytterligare några personer, däribland bolagets VD Bo Madsen och dess forskningschef Qiu-Hong Hu, har skriftligt förbundit sig att teckna aktier till ett sammanlagt antal som överstiger 30 % av det totala antalet nyemitterade aktier. Några av dessa personer är inte idag aktieägare i Lightlab men har förbundit sig att teckna aktier till ett visst antal i den mån nyemissionen inte blir fulltecknad av nuvarande aktieägare. Härutöver har flertalet styrelseledamöter skriftligt förbundit sig att teckna aktier i bolaget. Någon ersättning för teckningsförbindelserna utgår inte.

Samarbetsavtal

I december 2008 tecknade LightLab ett intentionsavtal (”Memorandum of Understanding”, MOU) med taiwanesiska Teco Electric & Machinery Co, Ltd (TECO). Avtalet omfattar i första hand utveckling och produktion av LightLabs kvicksilverfria energisparlampa samt utveckling av bolagets ljusteknik för användning inom avancerad röntgen.

Med utgångspunkt från detta MOU träffade LightLab i februari 2009 ett produktutvecklingsavtal med dotterbolaget Teco Nanotech Co, Ltd om den vidare utvecklingen och produktionen av LightLabs energisparlampa. Syftet är att anpassa lampan för produktion i större skala. LightLab förhandlar vidare med TECO om andra delar inom ramen för MOU.

I mars 2009 träffade Lightlab ett avtal med det taiwanesiska företaget Tak-Lin´s Electronics Corp om utveckling av vissa produkter, bl.a. för medicinskt bruk, baserade på LightLabs patenterade teknologi inom röntgenområdet (se även separat pressmeddelande).

Teknisk utveckling

Styrelsen och VD gjorde under sommaren en översyn av bolagets utvecklingsprojekt, patent, marknadsförutsättningar och resurser. Bolagets utvecklingsresurser i Taiwan förstärktesunder första kvartalet. En operativ plan för andra halvåret 2008 togs fram. Utvecklingen koncentrerades till ett urval produktspår associerade till bolagets kärnteknologi för ljusalstring och till den ferritprodukt som tagits fram under utvecklingen av elektroniken till belysningsprodukterna. Det beslutades också att patentportföljen för bolaget skulle förstärkas. Syftet var att till årsskiftet 2008/2009 visa att de tekniska koncepten möter mål som motiverar höga marknadsvärden och attraherar partners för fortsatt produktutveckling.

Styrelsen konstaterar nu att utvecklingen av bolagets huvudprodukt, energisparlampan, inte har nått målen. I augusti 2008 uppmättes, som tidigare rapporterats, en energieffektivitet större än 30 lumen per watt. Vid mätningar som gjorts den senaste tiden, i närvaro av certifieringsföretaget Semco - Intertek, har emellertid en väsentligt lägre energieffektivitet uppmätts, 15-20 lumen per watt. F.n. görs intensiva ansträngningar att klargöra varför denna försämring har uppstått och att modifiera olika komponenter i syfte att förbättra energieffektiviteten.

Ett ferritmaterial har utvecklats som av det oberoende forskningsinstitutet IMEGO bedöms ha intressanta magnetiska egenskaper.

Framtidsutsikter

Med en nyemission tillförs LightLab kapital som möjliggör fortsatta ansträngningar i samarbete med bolagets partners med inriktning på produktutveckling, utlicensiering och/eller försäljning av teknik. Fokus ligger nu främst på energisparlampan i avsikt att avsevärt förbättra energieffektiviteten och att åstadkomma en rimlig livslängd. Utsikterna att lyckas tekniskt är osäkra och lampans kommersialisering är beroende av tänkbara samarbetspartners bedömning. Dessa risker motiveras dock av det potentiellt höga marknadsvärde som ett tekniskt genombrott kan innebära. Detta gäller inte minst mot bakgrund av att de traditionella glödlamporna är på väg att fasas ut och att de nuvarande lågenergilamporna till skillnad mot LightLabs lampa innehåller miljöfarligt kvicksilver.

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Ladda ned pressreleasen i sin helhet i PDF format