LightLab förstärker organisationen


Utvecklingen i LightLab Sweden har under 2007 gått enligt plan. Bolaget har därför utökat och förstärkt organisationen vid dotterbolaget i Taiwan, LightLab Asia. Sedan flera år bedrivs huvuddelen av LightLabs utvecklingsarbete avseende den kvicksilverfria energisparlampan vid LightLab Asia.

Utvecklingen i LightLab Sweden har under 2007 gått enligt plan. Bolaget har därför utökat och förstärkt organisationen vid dotterbolaget i Taiwan, LightLab Asia. Sedan flera år bedrivs huvuddelen av LightLabs utvecklingsarbete avseende den kvicksilverfria energisparlampan vid LightLab Asia. Fyra kvalificerade medarbetare har nyligen rekryterats. Samtliga har teknisk bakgrund från framstående universitet och nyrekryteringarna innefattar såväl välrenommerade fysiker som kemister. Bolaget planerar att förstärka organisationen genom ytterligare anställningar under andra halvåret 2008

Som ny VD för LightLab Asia har Ben Yang anställts. Ben har en universitetsexamen i Mechanical Engineering från National Taiwan University, Taipei, Taiwan. Han har i över femton års tid för Exportrådets räkning bistått svenska företag vid etableringar på Taiwan och talar av den anledningen svenska. Ben Yang kommer även fortsättningsvis att vara knuten till Exportrådet i Taipei.

”Det är med stor tillfredsställelse jag hälsar Ben Yang och våra övriga nya medarbetare välkomna till LightLab. Organisationen förstärks och ytterligare kompetenser kommer nu att finnas i bolaget. Bens kontaktnät kommer vara till stor nytta för LightLab. Nu har vi förutsättningar att öka tempot i utvecklingsarbetet och samtidigt engagera oss i ytterligare utvecklingsprojekt inom belysningsområdet” säger LightLabs VD Bo Madsen i en kommentar.

”Förstärkningen av organisationen i Taiwan innebär en viss kostnadsökning jämfört med tidigare planer” fortsätter Bo Madsen. ”De fördelar som därigenom uppnås gör dock att kostnadsökningen är väl motiverad”. LightLabs likviditet uppgick vid årsskiftet till 20,2 (8,2) MSEK. Likviditeten beräknas täcka kostnaderna fram till slutet av 2009 med nuvarande kostnadsnivå.

Bolaget har två utestående serier med teckningsoptioner med teckningskurs om 19 kronor respektive 25 kronor. Om alla optionerna utnyttjas för teckning tillförs bolaget ytterligare sammanlagt 32,3 MSEK under våren 2009 respektive hösten 2010.

LightLab Asias tidigare VD Mike Chong har i samband med omorganisationen lämnat sin befattning, men kvarstår som aktieägare i LightLab Sweden.

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs hela pressmeddelandet i PDF-Format