Kallelse till extra bolagsstämma mars 2008


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 mars 2008, klockan 16.00, på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 5 mars 2008,

dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast torsdagen den 6 mars 2008, klockan 16.00, på adress: LightLab Sweden AB (publ), Vikingavägen 17E, 133 33 Saltsjöbaden, per telefon 08 – 442 05 50, per telefax 08 –642 05 66 eller per e-post bo.madsen@lightlab.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 5 mars 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

Ärenden

  1. Öppnande av bolagsstämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Anförande av verkställande direktören Bo Madsen.
  8. Beslut om val av styrelse
  9. Avslutande av bolagsstämman.

Val av styrelse (punkt 8 ovan)

En valberedning som bildats av ett antal större aktieägare har föreslagit nyval av:
Erik Åsbrink (ordförande), ordförande i Alecta, Svensk Hypotekspension, Försäkringskassan och Handelshögskolan i Stockholm, ledamot i bland annat Lennart Wallenstam Byggnads AB och Nordiska Investeringsbanken

Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet

Matilda Dahl, fil dr och forskare i företagsekonomi vid Södertörns Högskola

Jan-Olof Hersler, Apex Corporate Finance

Christer Lindberg, VD för ALMI Företagspartner i Stockholm

Nuvarande ordföranden Olle Ödman och ledamoten Cecilia Malmsten har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Saltsjöbaden i februari 2008

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-format