Lightlabs företrädesemission fulltecknad


LightLab Sweden AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, som tillför bolaget ca 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen för LightLab Sweden beslutade den 11 oktober om en nyemission av högst 734 185 units bestående av en B-aktie och två olika teckningsoptioner. Varje sådan enhet emitterades till en kurs om 13 kronor. Bolagets aktieägare hade företrädesrätt att teckna aktierna och optionerna.

Teckningstiden löpte ut den 13 november 2007 och emissionen har fulltecknats. Den tecknades till 75,43 % med stöd av företrädesrätt för bolagets aktieägare och till 15,59 % till personer som tecknat utan stöd av företrädesrätt. Resterande aktier, motsvarande 8,98 %, har tecknats av emissions-garanter. Fördelningen mellan teckning med och utan företrädesrätt samt tilldelning till garanterna kan justeras något vid den slutliga sammanräkningen.

Emissionen tillför LightLab ca 9,5 MSEK före emissionskostnader. För det fall att båda tecknings-optionerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier tillförs bolaget ytterligare ca 32,3 MSEK.

”Vi är mycket till freds över det stöd våra aktieägare har visat oss. Tillsammans med likviden från de riktade emissioner som genomförts tidigare under året har bolaget nu en stabil finansiell position. Genom emissionerna har vi skapat förutsättningar att framgångsrikt utveckla våra projekt, främst den kvicksilverfria lågenergilampan” säger Bo Madsen, VD LightLab Sweden, i en kommentar.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 146 837 kr och uppgår därefter till 881 022,40 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 4 405 112, varav 15 000 av serie A och 4 390 112 av serie B.

LightLab Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Bo Madsen, VD LightLab Sweden
Telefon: 08 – 442 05 50
Mobil: 0706 – 673 933

Läs hela pressmeddelandet i PDF-format