Lightlabs företrädes emission -utökning av garantier och teckningsförbindelser -korrigering av optionsvillkor


Arbetet med att säkerställa LightLabs beslutade företrädesemission är slutfört. LightLab har tecknat avtal med ett garantikonsortium som garanterar teckning av aktier motsvarande ca 4,8 miljoner kronor eller cirka 50 % av emissionen. Därtill har utfästelser och teckningsförbindelser från vissa större aktieägare utökats varefter emissionen nu är säkerställd till ca 86 %. Styrelsen bedömer att detta är en tillräcklig nivå för att framgångsrikt genomföra emissionen. Vidare har optionsvillkoren korrigerats.

Läs hela pressmeddelandet i PDF-format