Industriella applikationer - UV-rening

LightLab har konstaterat att det finns stor kommersiell potential och intresse för LightLabs teknikplattform avseende industriella applikationer. För LightLabs del utgörs de industriella applikationerna i dagsläget framför allt av UV-reningsområdet (desinfektion genom bestrålning med UV-ljus inom det så kallade UVC området). Den största delen av denna marknad omfattas av vattenrening men innefattar även rening av luft, livsmedel och ytor. Det finns ett stort behov av nya lösningar inom det globala reningsområdet vilket även förutspås resultera i en snabb tillväxttakt för UV-reningsområdet.

År 2018 uppskattas den totala UV-reningsmarknaden vara värd ca 2,1 miljarder USD, motsvarande en årlig tillväxttakt på 15 % mellan 2013 och 2018. Till skillnad från marknaden för allmänbelysning bedöms UV-lampor baserade på LED-teknologi idag inte utgöra någon konkurrande lösning inom UV-rening vilket också bekräftas av att dess marknadsandel i princip är obefintlig.

Huvudskaliga trender och drivkrafter på marknaden är: 

Megatrender

  • Globalt ökad miljöfokus som leder till ökande generella krav på minskade utsläpp av skadliga ämnen.
  • Den globala utvecklingen med bättre levnadsförhållanden och fler människor utanför extrem fattigdom leder till ökad användning av vatten som i sin tur ökar behovet av rent och säkert vatten. Detta skapar även ökad efterfrågan på dricksvatten i flaska och via småskaliga vattenreningssystem. 
  • Den snabba globala industrialiseringen har lett till ökad användning av vatten som behöver renas och återanvändas i större omfattning. Framförallt i tillväxtländer som Brasilien, Kina och Indien, har krav på rent vatten ökat.
  • Ett förändrat beteende och behov hos konsumenter att i ökad mängd använda vatten inom hushållet för t.ex. diskmaskiner och tvättmaskiner. Detta leder till större utsläpp av vatten som behöver återvinnas och renas.

Teknikutveckling och regleringar

  • Den ökande innovationstakten inom forskning och utveckling kombinerad med kundernas behov av rent vatten har en positiv påverkan på utrustningsmarknaden för vattenrening.
  • Striktare regler och lagar för vattenrening hos myndigheter i världen uppskattas få en väsentlig påverkan på den framtida marknaden.


UV-rening är ett miljövänligt alternativ jämfört med dagens dominerande kemikaliebaserade lösningar för vattenrening, klorerande ämnen. Dessutom är UV-rening effektiv mot mikroorganismer som är resistenta mot klor, som t.ex. cryptosporidium.