Marknadsöversikt

LightLab har konstaterat att det finns stor kommersiell potential och intresse för LightLabs teknikplattform inom UV-reningsområdet (desinfektion genom bestrålning med UV-ljus). En stor del av denna marknad utgörs av vattenrening men innefattar även rening av luft, livsmedel och ytor. Det finns ett stort behov av nya lösningar inom det globala reningsområdet vilket även förutspås resultera i en snabb tillväxttakt för UV-reningsområdet.

År 2018 uppskattas den totala UV-reningsmarknaden vara värd ca 2,1 miljarder USD, motsvarande en årlig tillväxttakt på 15 % under åren 2013 till 2018. Enligt information från större globala vitvarutillverkare finns utöver detta en avsevärd marknadspotential för Bolagets teknik via införande av UV-rening i konsumentnära produkter, som vitvaror och hushållsapparater m.m. Till skillnad från situationen på marknaden för allmänbelysning bedöms UV-lampor baserade på LED-teknologi idag inte utgöra någon konkurrande lösning inom UV-rening, vilket också bekräftas av dess idag närmast obefintliga marknadsandel.